KULLANIM ŞARTLARI

Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları, www.noorcm.com.tr (“Web Sitesi”) adlı web sitesini kullanmanızı ve Web Sitesi’ne erişiminizi düzenlemektedir. Web Sitesi, belirli ürün ve hizmetlerle ilgili önemli açıklamalar ve bilgiler içermektedir. İşbu Web Sitesi’ne erişim sağlamakla aşağıdaki, Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası‘nı, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm ek hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanım Koşulları, Noor Capital Market Menkul Kıymetler A.Ş. (“NOORCM”) tarafından her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu şekilde yapılan değişiklikler, Web Sitesi’nde yayımlandıkları tarihten itibaren geçerli olurlar. Web Sitesi’ne erişim sağladığınız tarihte, Kullanım Koşulları’nın erişim tarihindeki halini kabul etmiş sayılırsınız.


Kişisel verilerin korunması NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz.
Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin açık rızası”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında; bize “Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi” başlığında belirtilmiş kanallardan sağladığınız kişisel verileriniz;

• Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, TCKN/VKN,
• İletişim Bilgiler: Yerleşim yeri ve adres bilgisi, E-posta adresi, Telefon numarası,
• Hizmete Konu Bilgiler: Potansiyel hizmetin değerlendirilmesi için şirket verilerinizde yer alan şirket yetkililerinin verileri başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenmektedir.
• Potansiyel müşterilerle iletişim kurulması,
• Potansiyel müşteri bilgilerini değerlendirmek için bilgilerin kaydedilmesi,
• Potansiyel müşterilere daha özellikli hizmetler sunmak için analiz ve istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,
• Potansiyel müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
• Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yürütülmesi

amacıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarımı

Kişisel verileriniz, kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşları ve bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tüm hizmet birimlerine ziyaretleriniz veya doğrudan satış ekipleri ile şirketimiz lokasyonları dışında yaptığınız yüz yüze veya elektronik görüşmeler, tüm mobil uygulamalarımız, şirketimiz internet web sitesi, internet reklam sayfaları ve içerisindeki iletişim ve kayıt formları, canlı yardım kanalları, sosyal medya, destek hizmeti aldığımız sair şirketler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz; sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvuru yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketimize “Merkez Mahallesi, İstiklal Sk.), 34381 Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak veya kvkkbasvuru@noorcm.com.tr isimli e-posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve internet sitesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ve belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da işlenmesine açık rızam ile muvafakat ediyorum.

Site ziyaretçisi/kullanıcısı www.noorcm.com.tr adresine girmek ve kullanmakla, işbu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul ettiği beyan eder.

Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.  www.noorcm.com.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel gizliliğini korumayı ilke olarak kabul eder.

Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. müşterilerine www.noorcm.com.tr websitesi aracılığıyla verilecek hizmetlerin kapsamı ve şartları Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. Elektronik işlem sözleşmesi ile akdedilmektedir.

Bununla birlikte www.noorcm.com.tr sitesini ziyaret ederek; müşteri olabilmek, Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.‘nin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi alabilmek, istek ve şikâyetlerinizi iletebilmek ve bu nedenle size ulaşılabilmesi için isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız ve benzeri kişisel bilgileri sitemize bırakmanız istenebilir. Bu bilgiler, size yanıt vermek, ulaşabilmek ve isteğinizi yerine getirmek için kullanılabileceği gibi sizinle posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetleriniz ve kampanyalarımız hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak ve bilgilendirmek için de kullanılabilir.

Sitede verdiğiniz kişisel bilgiye ek olarak, www.noorcm.com.tr, Internet protokol adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, trafik biçimleri ya da herhangi ilgili Web sitelerinin adresi gibi ve benzeri belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkân veren teknolojileri kullanabilir. Site ziyaretçilerini tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi (cookie- çerez) sitenin nasıl ve ne zaman kullanıldığını gösterir ve sizlere daha iyi hizmet vermemize yardımcı olabilir. Cookie-çerez almak istemiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ve sitede biriktirilen ve kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyen toplu istatistiki veriler üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

Ancak, bu haller dışında, izniniz olmadan bilgilerinizi, yasalar gereği zorunlu olmadıkça, üçüncü şahıslar ile hiç bir şeklide paylaşılmayacaktır.

Kişisel bilgileri, şahsen, telefonla ve/ veya internet üzerinden verirken her zaman bir risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli olmayabileceği bilinmelidir. Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. kişisel bilgilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım ya da yanlışlığına ilişkin riskleri önlemek ve/ veya en az seviyeye indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almaya azami çaba sarf ettiğini bilginize sunar. Site güvenliği için bilinen azami güvenlik önlemleri en üst düzeyde kullanılmaktadır. www.noorcm.com.tr sitesi kamuya açık bir bilgisayarlardan kullanılması tavsiye edilmez. Böyle bir durumda, sizden sonraki kullanıcıların kişisel bilgilerinizi öğrenmemeleri için kullanımdan sonra bu çerezleri silmelisiniz ve internet tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz gerekmektedir. Bununla birlikte Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. kamuya açık bir bilgisayar kullanmanız nedeniyle veya kişisel bilgisayarınıza ve/ veya www.noorcm.com.tr adresine girmek için kullandığınız herhangi bir bilgisayara teknolojik herhangi bir saldırı sonucu oluşacak zararınızdan sorumlu olamayacaktır.

www.noorcm.com.tr sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.  gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik politikasını değerlendirmenizi öneririz.

Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. gerekli gördüğü zaman ve/ veya bildirimde bulunmadan bu Gizlilik Politikası'nı tamamen ve/ veya kısmen değiştirebilir. Gizlilik politikası ve diğer her türlü soru ve sorun için Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. ‘ye sitede yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Burada yer alan, tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. tarafından hazırlanmıştır, hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri yorumlar ve tavsiyeler kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu site Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.'ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler tamamen ya da kısmen, Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Telif hakları ve diğer mülkiyet duyuruları geçerli olmak kaydıyla, ancak kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için bu siteden bilgi kullanılabilir.

 

Burada yer alan veri, bilgi ve grafikler Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ.  sorumlu olmayacaktır. 
BİST (Borsa İstanbul) isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayımlanamaz.

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) isim ve logosu VİOP adına tescilli olup, izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez ve/veya çoğaltılamaz. VİOP ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen VİOP'a ait olup, tekrar yayımlanamaz. Bu kapsamda, hiçbir açık veya örtülü lisans verilmemektedir. VİOP ismi ve logosu veya VİOP ismi altında açıklanan bilgiler kullanılarak oluşturulan uygulamalardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı VİOP sorumlu tutulamaz. 

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER (“NOORCM”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.noorcm.com.tr adresli sitesinde sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. NOORCM tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.