Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi (MKKGM NO255)

Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi (MKKGM NO255)

Sermaye Piyasası Kanununun (Kanun) Geçici 6.ncı ve Sermaye Piyasası Kurulu;nun (Kurul) Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebli8inin Geçici 3.üncü maddesi hükümleri çerçevesinde; Kurulca, Kanunun 10/A maddesine göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da 10/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca bastırılan sermaye piyasası araçlarının 31.12.2007 tarihi sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara, bunların yetkili kıldı8ı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak olan Kuruluşumuza teslim edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim edilmeyen senetlere bağlı mali haklar, Kuruluşumuzca kayden izlenir ve senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır; yönetime ilişkin haklar ise Kuruluşumuz tarafından kullanılır.

Bu çerçevede, yatırımcıların fiziken ellerinde tuttukları sermaye piyasası araçlarını en geç 31.12.2007 tarihi sonuna kadar kaydileştirmeleri gerekmektedir. Gerek ihraçcılar ve aracı kuruluşlar gerekse Kurulumuza kaydileştirme servisi veren Takasbank A./. açısından kaydileştirme işlemlerinin günlük olarak belirli adette sertifika için gerçekleştirilebileceği gözönünde bulundurularak, ellerindeki fiziki sertifikaları kaydileştimek isteyen yatırımcıların ivedilikle kaydileştirme işlemlerine başlamaları gerektiği konusunda üyelerimizce bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gere8ini rica ederiz.

Saygılarımızla,