YASAL BİLDİRİMLER

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28’inci maddesi gereğince; işbu “Yasal Bilgiler” dokümanı hazırlanmıştır 

Yetkili Olduğumuz Faaliyetler

NoorCM KAP Bilgileri

NoorCM MKK e-ŞİRKET bilgileri

Bulunmamaktadır.

Alınan Kişisel Verilerin Saklanma ve Kullanım Koşulları

Kurumumuzda hesap açan yatırımcılarımızın sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri (ATB) gibi kişisel verileri ilgili emir iletim sistemi ve otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş.nin  topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. 

Müşteri kullanıcı adı ve hesap şifreleri, hesap açılışından sonra müşteri tarafından elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden verilen kayıt numarasının Kurum’a iletilmesi sonrasında oluşturulan şifre ve kullanıcı adı aktif hale getirilir. Kullanıcı adını hatırlamayan müşterilere, kullanıcı adı müşteri temsilcisi tarafından kimlik doğrulaması sonrasında bildirilir. Kimlik doğrulaması sırasında, sistemdeki kimlik ve iletişim bilgilerinden sorular yöneltilir. 

Hesap şifrelerinin güvenliğinden yatırımcılar sorumludur. Yatırımcı;  hesap şifresinin 3. Kişiler tarafından öğrenildiğinden şüphelendiği anda derhal Kurum’a bilgi vermek ve gerekli  önlemleri almakla yükümlüdür. 

Müşteri hesabına erişim bilgileri sadece hesap sahibi müşteriye özel olup; bu bilgiler başkası tarafından kullanılamaz ve sisteme başkası tarafından girilemez. Gerekli gördüğü durumlarda NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş müşteriden kimlik teyidi isteyebilir.

NOORCM  gerekli gördüğü hallerde müşterilerden telefonla alınacak emirler için, kimlik teyidi yapabilir.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler sadece NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş yetkili çalışanlarınca ulaşılabilen, uygun ve güvenli ortamlarda tabi olunan Kanun ve  mevzuat çerçevesinde öngörülen sürelerde saklanmaktadır.

Bilgilendirme yazısı için tıklayınız.

 

Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamındaki ürünlere ilişkin anlık alım satım fiyat teklifleri, fiyat sağlayıcı kuruluştan  alınarak alım ve satım fiyatı şeklinde müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Anlık Fiyatlara Ulaşmak için Tıklayınız.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN III-39-1 SAYILI YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİLENDİRME FORMU

Sayın Müşterimiz , Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39-1 Sayılı Tebliğ’inin 30.Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur. Aşağıda belirtilen ve Profesyonel Müşteri sayılmanızı gerektiren nitelikleri haiz değilseniz ve/veya talebe dayalı olarak profesyonel müşteri olmayı yazılı olarak talep etmiyorsanız Genel Müşteri olarak kabul edileceksiniz ve Tebliğ’in 33. Maddesi uyarınca tarafınıza Uygunluk Testi yapılacaktır. Genel Müşteriler için Uygunluk Testi yapılması zorunludur. Profesyonel Müşteri Sınıfı Hakkında Tebliğ Gereği Yapılan Bilgilendirme

 (1) “Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

 a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

 c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

 ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

e) Tebliğde tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

(2) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır. Profesyonel Müşteriler aşağıdaki mevzuat hükümlerinden yararlanamazlar.

i. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

 ii. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.

iii. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

 iv. Talebe dayalı olanlar hariç olmak üzere yerindelik testi için mali durum ve tecrübe bilgileri alınması zorunlu değildir.

 v. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri ancak talep edildiğinde açıklanır. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

(3) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur. Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler:

 (1) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

 a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları          

b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

(2) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. 

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nı görüntülemek için tıklayınız

Burada yer alan, tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. tarafından hazırlanmıştır, hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri yorumlar ve tavsiyeler kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AĞ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Amaç Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. bilgisayar ağında yer alan bilgilerin ve ağ altyapısının güvenliği, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kavramları göz önüne alınarak sağlanmalıdır. Uzaktan erişim hususunda özel önem ve titizlik gösterilmelidir. Yetkisiz erişimle ilgili alınabilecek tüm tedbirler alınmalıdır. Ağın güvenliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla bir takım kontroller gerçekleştirilmelidir. Ağ Yönetimi Politikası bu gereksinimleri karşılayan kuralları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Kapsam Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. bilgisayar ağının sistem yöneticisi, BIM elemanları faaliyetlerini Ağ Yönetimi Politikasına uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

Politika

• Bilgisayar ağlarının ve bağlı sistemlerin iş sürekliliğini sağlamak için özel kontroller uygulanmalıdır.

• Ağ servisleriyle ilgili standartlarda, erişimine izin verilen ağlar ve ağ servisleri ve ilgili yetkilendirme yöntemleri belirtilmelidir.

• Ağ üzerinde kullanıcının erişeceği servisler kısıtlanmalıdır.

• Gerek görülen uygulamalar için, portların belirli uygulama servislerine veya güvenli ağ geçitlerine otomatik olarak bağlanması sağlanmalıdır.

• Kullanıcılarda sınırsız ağ dolaşımı yetkisi engellenmelidir.

• İzin verilen kaynak ve hedef ağlar arası iletişimi aktif olarak kontrol edilmelidir. Teknik önlemler alınmalıdır.

• Ağ erişimi VPN, VLAN gibi ayrı mantıksal alanlar oluşturularak sınırlandırılmalıdır.

• Uzaktan teşhis ve müdahale için kullanılacak portların güvenliği sağlanmalıdır.

• Farklı alt ağlar tanımlanmalıdır.

• Ağ bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

• Ağ üzerindeki yönlendirme kontrol edilmelidir.

 • Bilgisayar ağına bağlı bütün makinelerde kurulum ve konfigürasyon parametreleri Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. güvenlik politika ve standartlınla uyumlu olmalıdır.

• Sistem tasarım ve geliştirmesi yapılırken Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından onaylanmış olan ağ ara yüzü ve protokolleri kullanmalıdır.

• Internet trafiği Erişim ve Kullanımı İzleme Politikası ve ilgili standartlarda anlatıldığı şekilde izlenebilecektir.

• Bilgisayar ağındaki adresler, ağa ait konfigürasyon ve diğer tasarım bilgileri 3. şahıs ve Sistemlerin ulaşamayacağı bir şekilde saklanmalıdır. 5. ŞİFRE POLİTİKASI Amaç Bu politikanın amacı güçlü bir şifreleme oluşturulması, oluşturulan şifrenin korunması ve bu şifrenin değiştirilme sıklığı hakkında standart oluşturmaktır. Kapsam Bu politika, kullanıcı hesabi olan (bilgisayar ağına erişen ve şifre gerektiren kişiler) bütün kullanıcıları kapsamaktadır.

Politika

1-) Genel

  1. Bütün sistem şifreleri en az ayda bir değiştirilmelidir. b) Bütün kullanıcı seviyeli şifreler en az 45 gün de bir değiştirilmelidir. Eğer kullanılan sistem buna müsaade ediyorsa bu değişiklik zorunlu hale getirilmelidir. c) Sistem yöneticisi her sistem için farklı şifreler kullanmalıdır. d) Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir. e) Kullanıcı, şifresini başkası ile paylaşmaması, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara yazmaması konusunda bilgilendirilmelidir. f) Şifrelerin ilgili kişiye gönderilmesi "kişiye özel" olarak yapılmalıdır. Ayrıca kullanıcıya şifresi e-posta ile iletilmemelidir. g) Bir kullanıcı adi ve şifresini birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır. h) Bütün kullanıcı ve sistem seviyeli şifrelemeler aşağıdaki ana noktalara uymalıdır. 2-) Ana Noktalar A. Genel Şifre Oluşturma Kuralları Şifreler değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: Kullanıcı şifreleri, web erişim şifreleri, e-posta erişim şifreleri, ekran koruma şifreleri, yönlendirici erişim şifreleri vs.) Bütün kullanıcılar güçlü bir şifre secimi hakkında özen göstermelidir. Güçlü şifreler aşağıdaki karakteristiklere sahiptir. a) Küçük ve büyük karakterlere sahiptir (örnek, a-z, A-Z) b) Hem dijit hem de noktalama karakterleri ve ayrıca harflere sahiptir. (0-9, !@#$%A&*()_+Ir-) c) En az sekiz adet alfa numerik karaktere sahiptir. B. Şifre Koruma Standartları Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.`de kullanılan Şifreleri Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız. (örnek, internet erişim şifreleri, bankacılık işlemlerinde veya diğer yerlerde).
  2. Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.`de kullanılan şifreleri herhangi bir kimseyle paylaşmayınız. Bütün şifreler Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. ait gizli bilgiler olarak düşünülmelidir.
  1. Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir:

• Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek.

• e-posta mesajlarında şifre belirtmek.

• Üst yöneticinize şifreleri söylemek. (Bilgi İşlem Müdürü ve Genel Müdür Hariçtir.)

• Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak.

• Aile isimlerini şifre olarak kullanmak.

• Herhangi form üzerinde şifre belirtmek.

• Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak.

• Şifreleri işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarınıza bildirmek. a) Herhangi bir kimse şifre isteğinde bulunursa bu dokumanı referans göstererek Bilgi işlem birimi yetkilisini aramasını söyleyiniz. b) Uygulamalardaki "Şifre hatırlama" özelliklerini seçmeyiniz. (örnek, Outlook, Internet Explorer vs.) c) Tekrar etmek gerekirse, şifreleri herhangi bir yere yazmayınız ve herhangi bir ortamda elektronik olarak saklamayınız.

Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.

MetaTrader 4 Özellikleri

MetaTrader 4, kolay kullanımı ve gelişmiş grafik uygulamasıyla forex yatırımcıları tarafından en çok tercih edilen programdır.


MetaTrader 4, profesyonel al-sat yapan yatırımcının piyasadaki gücüdür.Piyasayı anlık olarak takip etmek isteyen yatırımcılar için güvenilir bir platform olan MetaTrader 4, ekrandaki piyasa değerlerini sürekli olarak güncelleyerek dünyanın her noktasındaki insanlara aynı anda aynı bilgileri sağlamaktadır. Bu sebeple yatırımcılar eşit şartlarda yatırım yapmaktadırlar.

 

MetarTrader‘ın bir diğer özelliği ise , günlük olarak yapılan her şeyin özetini saklamasıdır. Yani günlük hesap hareketleri özeti, gerçek zamanlı bakiye, işlem, kullanılan emirler, kar / zarar gibi olay özetlerini saklamaktadır. Bu saklanılan özetler işlem yapmadan önce piyasa yönünü ya da trendi belirlemek için yapılan analizlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bu kayıt özetlerinin saklanması, yatırımcının yaptığı hataları görmesi ve tekrar etmemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

‘Takip Eden Zarar Durdurucu’ özelliği sayesinde sizi bilgisayar karşısına bağlamadan, günlük hayatınıza devam ederken işlem yapma imkanı sunuyor.

MetaTrader ile çoklu hesaplar için birden çok işlem yapılabilmekte birden fazla emir girilebilmektedir. Tüm bu hesap bilgileri, yapılan işlemler, günlük hareket özetleri gibi önemli verilerin akışı sadece aracı kurum ve yatırımcı arasında sağlandığı için 3. kişiler tarafından erişilmesi mümkün değildir.

•Expert Advisor (Uzman Danışmanlar) Kullanımı
•Geniş bir Gösterge ve Grafik Araçları Yelpazesi
•Kolay Emir Girişleri
•Çoklu Dil Desteği
•Kullanıcı Dostu Arayüz
•Güvenilir Alt yapı

Minimum Sistem Gereksinimleri:


•Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7
•32 kbps ya da daha hızlı internet bağlantısı;
•128 Mb RAM;
•Pentium 4 İşlemci;
•100 Mb boş sabit disk alanı önerilmektedir.

Bilgisayar destekli elektronik işlem platformu (Noor MetaTrader 4), yatırımcının Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. ile yazılı ya da sözlü olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan, kişisel bilgisayarı üzerinden şahsi müşteri hesabındaki kaldıraçlı alım-satım işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Platfom istemci ve sunucu olark inşa edilmiştir. İletişim kanalı güvenliği için SSL, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcının işlem yapabilmesi için aktif internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir.

Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu ve hatlarımız aktif ve pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır. Bu sayede işlemlerinizi güvenle kesintisiz şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

Alternatif İletişim Yöntemleri

Elektronik ortamda emir iletiminde kullanılan işlem platformları ve alternatif yöntemler aşağıdaki gibidir.

Pay Piyasası için NoorCM Internet şubesi , Matriks Mobile ve NoorCM Müşteri Hizmetleri

Vadeli İşlemler için NoorCM Internet şubesi , Matriks Mobile , NoorCM Metatrader 5 , Metatrader 5 Mobile ve NoorCM Müşteri Hizmetleri

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için Meta Trader 4 , Metatrader 4 Mobile ve NoorCM Müşteri Hizmetleri

 

Platformlara Ulaşmak için Tıklayınız