YASAL BİLDİRİMLER

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28’inci maddesi gereğince; işbu “Yasal Bilgiler” dokümanı hazırlanmıştır 

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37, 38, 39, 45 ve 128 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile aracı kurumların yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin hususlar düzenlemiştir.

 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (Foreks) uygulanan azami kaldıraç oranı ile kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için yatırılması gereken başlangıç teminat tutarına ilişkin değişikliklerin yer aldığı III-37.1.b sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan değişiklik ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1’den 10:1’e düşürülmüş ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bu suretle bireysel yatırımcıların yüksek kaldıraca dayalı risk almalarının ve düşük tutarlı tasarruflar için yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi hedeflenmiştir.

 

1:10 kaldıraç uygulaması ve 50.000 TL. başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü bugün itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Aracı Kurum’lar nezdindeki mevcut açık pozisyonların yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmesi için 45 gün geçiş süresi verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İ-SPK. 37.4 (15.07.2016 tarihli ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin olarak;

a) Deneme hesaplarının kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, aracı kurumların müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak işbu Karar tarihi itibariyle promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibariyle promosyon kampanyalarına benzer nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına,

b) Kurulumuzun belge kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak kaydı tutulmakta olan müşteri şikayetlerinin çözülmesi amacıyla müşteri hesaplarına yapılan iadelerin (a) bendi ile III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 56 ncı maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmemesine,

c) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ve bitirilme tarihi belli olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyaları sona erene kadar halihazırda kampanyaya katılım sağlamış olan müşteriler için söz konusu kampanyaların kampanya şartları çerçevesinde devam ettirilebilmesine,

d) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ancak bitirilme tarihi belirsiz olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyalarının müşteri mağduriyetine yol açmayacak şekilde en geç 31.12.2016 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

e) (c) ve (d) bentleri kapsamındaki kampanyalara işbu karar tarihinden itibaren yeni katılım sağlanmamasına ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan reklam, ilan ve duyuruların en geç 22.07.2016 tarihine kadar sonlandırılmasına,

f) Bu Kararın uygulanması için önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin yukarıda belirlenmiş geçiş hükümlerinin uygulanmasında ilgili kampanyaların özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin esasların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yatırım Kuruluşu Bilgileri ( NoorCM )

Bulunmamaktadır.

Alınan Kişisel Verilerin Saklanma ve Kullanım Koşulları

Kurumumuzda hesap açan yatırımcılarımızın sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri (ATB) gibi kişisel verileri ilgili emir iletim sistemi ve otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş.nin  topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. 

Müşteri kullanıcı adı ve hesap şifreleri, hesap açılışından sonra müşteri tarafından elektronik ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden verilen kayıt numarasının Kurum’a iletilmesi sonrasında oluşturulan şifre ve kullanıcı adı aktif hale getirilir. Kullanıcı adını hatırlamayan müşterilere, kullanıcı adı müşteri temsilcisi tarafından kimlik doğrulaması sonrasında bildirilir. Kimlik doğrulaması sırasında, sistemdeki kimlik ve iletişim bilgilerinden sorular yöneltilir. 

Hesap şifrelerinin güvenliğinden yatırımcılar sorumludur. Yatırımcı;  hesap şifresinin 3. Kişiler tarafından öğrenildiğinden şüphelendiği anda derhal Kurum’a bilgi vermek ve gerekli  önlemleri almakla yükümlüdür. 

Müşteri hesabına erişim bilgileri sadece hesap sahibi müşteriye özel olup; bu bilgiler başkası tarafından kullanılamaz ve sisteme başkası tarafından girilemez. Gerekli gördüğü durumlarda NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş müşteriden kimlik teyidi isteyebilir.

NOORCM  gerekli gördüğü hallerde müşterilerden telefonla alınacak emirler için, kimlik teyidi yapabilir.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler sadece NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş yetkili çalışanlarınca ulaşılabilen, uygun ve güvenli ortamlarda tabi olunan Kanun ve  mevzuat çerçevesinde öngörülen sürelerde saklanmaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamındaki ürünlere ilişkin anlık alım satım fiyat teklifleri, fiyat sağlayıcı kuruluştan  alınarak alım ve satım fiyatı şeklinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Sayın Yatırımcı,

Deneme hesaplarının kullanımı, Sermaye Piyasası Kurulu Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 27. Maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre;

(1) Kaldıraçlı işlemler için hesap açılışından önce genel müşterilere çalışma esasları Birlik tarafından hazırlanan ve aracı kurumlar tarafından sunulan bir deneme hesabı üzerinden işlem yaptırılması zorunludur. D­eneme hesabının gerçek zamanlı fiyatlar üzerinden çalıştırılmasından aracı kurumlar sorumludur. Müşterinin işlem gerçekleştireceği her aracı kurum tarafından sunulan deneme hesabında işlem yapması zorunludur.

(2) Müşterinin deneme hesabını asgari altı iş günü süreyle çalıştırması ve toplamda asgari elli adet işlem yapması zorunludur. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün müşteri tarafından yerine getirildiği ilgili aracı kurum tarafından tevsik edilir.

Bilgilerinize sunarız,

Detaylı bilgi için tıklayınız

NoorCM

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN III-39-1 SAYILI YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİLENDİRME FORMU

Sayın Müşterimiz , Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39-1 Sayılı Tebliğ’inin 30.Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur. Aşağıda belirtilen ve Profesyonel Müşteri sayılmanızı gerektiren nitelikleri haiz değilseniz ve/veya talebe dayalı olarak profesyonel müşteri olmayı yazılı olarak talep etmiyorsanız Genel Müşteri olarak kabul edileceksiniz ve Tebliğ’in 33. Maddesi uyarınca tarafınıza Uygunluk Testi yapılacaktır. Genel Müşteriler için Uygunluk Testi yapılması zorunludur. Profesyonel Müşteri Sınıfı Hakkında Tebliğ Gereği Yapılan Bilgilendirme

 (1) “Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

 a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

 c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

 ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

e) Tebliğde tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

(2) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır. Profesyonel Müşteriler aşağıdaki mevzuat hükümlerinden yararlanamazlar.

i. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

 ii. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.

iii. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

 iv. Talebe dayalı olanlar hariç olmak üzere yerindelik testi için mali durum ve tecrübe bilgileri alınması zorunlu değildir.

 v. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri ancak talep edildiğinde açıklanır. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

(3) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur. Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler:

 (1) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

 a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları          

b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

(2) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. 

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nı görüntülemek için tıklayınız

Burada yer alan, tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler AŞ. tarafından hazırlanmıştır, hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri yorumlar ve tavsiyeler kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AĞ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Amaç Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. bilgisayar ağında yer alan bilgilerin ve ağ altyapısının güvenliği, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kavramları göz önüne alınarak sağlanmalıdır. Uzaktan erişim hususunda özel önem ve titizlik gösterilmelidir. Yetkisiz erişimle ilgili alınabilecek tüm tedbirler alınmalıdır. Ağın güvenliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla bir takım kontroller gerçekleştirilmelidir. Ağ Yönetimi Politikası bu gereksinimleri karşılayan kuralları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Kapsam Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. bilgisayar ağının sistem yöneticisi, BIM elemanları faaliyetlerini Ağ Yönetimi Politikasına uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

Politika

• Bilgisayar ağlarının ve bağlı sistemlerin iş sürekliliğini sağlamak için özel kontroller uygulanmalıdır.

• Ağ servisleriyle ilgili standartlarda, erişimine izin verilen ağlar ve ağ servisleri ve ilgili yetkilendirme yöntemleri belirtilmelidir.

• Ağ üzerinde kullanıcının erişeceği servisler kısıtlanmalıdır.

• Gerek görülen uygulamalar için, portların belirli uygulama servislerine veya güvenli ağ geçitlerine otomatik olarak bağlanması sağlanmalıdır.

• Kullanıcılarda sınırsız ağ dolaşımı yetkisi engellenmelidir.

• İzin verilen kaynak ve hedef ağlar arası iletişimi aktif olarak kontrol edilmelidir. Teknik önlemler alınmalıdır.

• Ağ erişimi VPN, VLAN gibi ayrı mantıksal alanlar oluşturularak sınırlandırılmalıdır.

• Uzaktan teşhis ve müdahale için kullanılacak portların güvenliği sağlanmalıdır.

• Farklı alt ağlar tanımlanmalıdır.

• Ağ bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

• Ağ üzerindeki yönlendirme kontrol edilmelidir.

 • Bilgisayar ağına bağlı bütün makinelerde kurulum ve konfigürasyon parametreleri Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. güvenlik politika ve standartlınla uyumlu olmalıdır.

• Sistem tasarım ve geliştirmesi yapılırken Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından onaylanmış olan ağ ara yüzü ve protokolleri kullanmalıdır.

• Internet trafiği Erişim ve Kullanımı İzleme Politikası ve ilgili standartlarda anlatıldığı şekilde izlenebilecektir.

• Bilgisayar ağındaki adresler, ağa ait konfigürasyon ve diğer tasarım bilgileri 3. şahıs ve Sistemlerin ulaşamayacağı bir şekilde saklanmalıdır. 5. ŞİFRE POLİTİKASI Amaç Bu politikanın amacı güçlü bir şifreleme oluşturulması, oluşturulan şifrenin korunması ve bu şifrenin değiştirilme sıklığı hakkında standart oluşturmaktır. Kapsam Bu politika, kullanıcı hesabi olan (bilgisayar ağına erişen ve şifre gerektiren kişiler) bütün kullanıcıları kapsamaktadır.

Politika

1-) Genel

  1. Bütün sistem şifreleri en az ayda bir değiştirilmelidir. b) Bütün kullanıcı seviyeli şifreler en az 45 gün de bir değiştirilmelidir. Eğer kullanılan sistem buna müsaade ediyorsa bu değişiklik zorunlu hale getirilmelidir. c) Sistem yöneticisi her sistem için farklı şifreler kullanmalıdır. d) Şifreler e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmemelidir. e) Kullanıcı, şifresini başkası ile paylaşmaması, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara yazmaması konusunda bilgilendirilmelidir. f) Şifrelerin ilgili kişiye gönderilmesi "kişiye özel" olarak yapılmalıdır. Ayrıca kullanıcıya şifresi e-posta ile iletilmemelidir. g) Bir kullanıcı adi ve şifresini birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır. h) Bütün kullanıcı ve sistem seviyeli şifrelemeler aşağıdaki ana noktalara uymalıdır. 2-) Ana Noktalar A. Genel Şifre Oluşturma Kuralları Şifreler değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: Kullanıcı şifreleri, web erişim şifreleri, e-posta erişim şifreleri, ekran koruma şifreleri, yönlendirici erişim şifreleri vs.) Bütün kullanıcılar güçlü bir şifre secimi hakkında özen göstermelidir. Güçlü şifreler aşağıdaki karakteristiklere sahiptir. a) Küçük ve büyük karakterlere sahiptir (örnek, a-z, A-Z) b) Hem dijit hem de noktalama karakterleri ve ayrıca harflere sahiptir. (0-9, !@#$%A&*()_+Ir-) c) En az sekiz adet alfa numerik karaktere sahiptir. B. Şifre Koruma Standartları Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.`de kullanılan Şifreleri Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız. (örnek, internet erişim şifreleri, bankacılık işlemlerinde veya diğer yerlerde).
  2. Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.`de kullanılan şifreleri herhangi bir kimseyle paylaşmayınız. Bütün şifreler Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. ait gizli bilgiler olarak düşünülmelidir.
  1. Aşağıdakiler yapılmayacakların listesidir:

• Herhangi bir kişiye telefonda şifre vermek.

• e-posta mesajlarında şifre belirtmek.

• Üst yöneticinize şifreleri söylemek. (Bilgi İşlem Müdürü ve Genel Müdür Hariçtir.)

• Başkaları önünde şifreler hakkında konuşmak.

• Aile isimlerini şifre olarak kullanmak.

• Herhangi form üzerinde şifre belirtmek.

• Şifreleri aile bireyleri ile paylaşmak.

• Şifreleri işten uzakta olduğunuz zamanlarda iş arkadaşlarınıza bildirmek. a) Herhangi bir kimse şifre isteğinde bulunursa bu dokumanı referans göstererek Bilgi işlem birimi yetkilisini aramasını söyleyiniz. b) Uygulamalardaki "Şifre hatırlama" özelliklerini seçmeyiniz. (örnek, Outlook, Internet Explorer vs.) c) Tekrar etmek gerekirse, şifreleri herhangi bir yere yazmayınız ve herhangi bir ortamda elektronik olarak saklamayınız.

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri