Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

PROFESYONEL MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-39.1 sayılı Tebliği çerçevesinde Profesyonel Müşteri sınıfında yer aldığınızın bildirilmesine ilişkindir.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-39.1 sayılı Yatırım kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ) “Müşteri Sınıflandırılması”na ilişkin hükümleri çerçevesinde 31. maddede belirtilen profesyonel müşteri niteliklerine haiz olduğunuz nedeniyle veya 32. maddede belirtilen şartları sağladığınızı tevsik eden bilgelerle birlikte talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde yapmış olduğunuz yazılı talep çerçevesinde kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip olduğunuz kabul edilerek “PROFESYONEL MÜŞTERİ” olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.

Profesyonel Müşterilere ilişkin olarak SPK düzenlemelerinde yer alan özellikli hükümler aşağıda yer almaktadır:

- Tebliğ’in 25. maddesi uyarınca, özellikle talep edilmedikçe Profesyonel Müşterilere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nun ve işlemlere konu sermaye piyasası araçlarının risklerini açıklayan Özel Risk Bildirim Formlarının verilmesi zorunlu değildir.

- Tebliğin 33. maddesi uyarınca alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, talep edilen ürün ve ya da hizmetin uygun olup olmadığının tespitine yönelik Uygunluk Testi’nin Profesyonel Müşterilere yapılması zorunlu değildir.

- Seri: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetle İlişkin Esaslar Tebliği’nin ( Seri: III-37.1 sayılı Tebliğ) 40. maddesinin 4. fıkrası uyarınca talebe dayalı profesyonel müşteriler hariç olmak üzere Profesyonel Müşterilere uygulanacak Yerindelik Testlerinde;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilginin ve

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına ilişkin bilgilerin alınması zorunlu değildir.

- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 68. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Profesyonel müşterilerden yazılı bir onay alınması halinde aracı kurumun iç kontrolden sorumlu birimi tarafından Müşteriden, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakte ilişkin her takvim yılında an az 1 defa alınması gereken mutabakatın alınması zorunlu değildir.

- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 69. maddesi uyarınca Profesyonel Müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanarak, saklamadaki sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin aylık bildirimler yapılmayabilecektir.